เมืองไทย ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Easy P.A. Plus

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Easy P.A. Plus

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Easy P.A. Plus

ให้ชีวิตคุณเป็นเรื่องง่าย ๆ ด้วย Easy P.A. Plus พร้อมรับเพิ่มผลประโยชน์สาธารณะ

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย

 • เฉพาะกลุ่มชั้นอาชีพ1 และชั้นอาชีพ 2
 • อาณาเขตการคุ้มครอง : ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก เป็นระยะเวลา 1 ปี
 • เกณฑ์อายุที่รับประกันภัยได้ : อายุ 1 เดือน – 75 ปีบริบูรณ์ (อายุ 1 เดือน ถึง 15 ปี?รับประกันภัยได้สูงสุด 500,000 บาท และอายุ 60 ปีขึ้นไป? รับประกันภัยได้สูงสุด? 1,000,000? บาท )
 • สำหรับผู้ทำประกันภัยทุกท่านจะได้รับบัตร? Easy P.A. Credit

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7
100,000 200,000 300,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000
เสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100,000 200,000 300,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000
สูญเสียอวัยวะ และอื่น ๆ* สูงสุดไม่เกิน
ฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายสูงสุดไม่เกิน 100,000 200,000 300,000 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
เสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
สูญเสียอวัยวะ และอื่น ๆ* 50,000 100,000 150,000 250,000 500,000 500,000 500,000
จากอุบัติเหตุขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์สูงสุดไม่เกิน
เงินค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 10,000 20,000 30,000 50,000 100,000 100,000 100,000
เสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 400,000 600,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000
สูญเสียอวัยวะ และอื่น ๆ* จากอุบัติเหตุสาธารณะสูงสุดไม่เกิน
บริการความช่วยเหลือฉุกเฉิน ? ? ? ? ? ? ?
อายุรับประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัย ต่อคน ต่อปี
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7
อายุ? 1 เดือน – 15 ปี 1,000 1,300 1,650 2,450
อายุ? 16 ปี – 60 ปี 1,000 1,300 1,650 2,450 4,400 5,400 7,200
อายุ? 61 ปี – 65 ปี 1,100 1,600 1,950 2,950 4,900
อายุ? 66 ปี – 70 ปี 1,200 1,800 2,450 3,450 6,200
อายุ? 71 ปี – 75 ปี 1,800 2,300 3,050 4,450 8,200

*? ผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะและอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง เป็นไปตามอัตราส่วนที่ระบุในกรมธรรม์

หมายเหตุ

กลุ่ม อาชีพที่ไม่รับประกันภัย คือ อาชีพงานสนาม เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ กรรมกร รับจ้างทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง ผู้ควบคุมเครื่องจักร นักมวย นักแข่งรถ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ฯลฯ

ความคุ้มครอง

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ยินดีมอบความคุ้มครองให้คุณเลือกได้ตามความต้องการจากแผนความคุ้มครอง 7 แผน ที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ ดังนี้

 1. คุ้มครองการเสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ, สูญเสียอวัยวะและอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง
 2. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 10% ของความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต)และสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
 3. คุ้มครองภัยฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย ตามความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 4. คุ้มครองการเสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ, สูญเสียอวัยวะและอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง จากอุบัติเหตุขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
 5. ผลประโยชน์ความคุ้มครองอุบัติเหตุสาธารณะ ในกรณีสูญเสียชีวิต,ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ,สูญเสียอวัยวะอื่นๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง จ่ายผลประโยชน์เป็นจำนวน 100% ของจำนวนผลประโยชน์อันจะพึงจ่ายตามข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.2
 6. บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทุกแผนความคุ้มครอง
  1. บริการให้ความช่วยเหลือแพทย์ภายในประเทศ และต่างประเทศ เช่น บริการฉุกเฉินในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย, บริการให้คำแนะนำทางการแพทย์ทางโทรศัพท์, บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล การนัดหมายกับแพทย์ เป็นต้น
  2. บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทางในต่างประเทศ ทั้งก่อนเดินทางและระหว่างเดินทาง เช่น บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำวีซ่าทั่วโลกและวัคซีนที่จำเป็น, บริการช่วยเหลือในกรณีกระเป๋าเดินทาง หรือหนังสือเดินทางสูญหาย และบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูต อัตราแลกเปลี่ยน สภาพอากาศทั่วโลก เป็นต้น

สนใจทำประกัน หรือ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ คุณณัฐญา (ผู้จัดการสำนักงานใหญ่ เมืองไทยประกันชีวิต) ได้ที่

1) โทร 086-378-7974, 085-244-8387 หรือ

2) กรอกรายละเอียดแบบ ฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณา ระบุ ?ชื่ีอ เพศ อายุ และ เบอร์ติดต่อกลับ? แล้วทางทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปภายใน 24 ชม ค่ะ

ชื่อ-นามสกุล:
ชื่อเล่น:
จังหวัด:
โทรศัพท์:
อีเมล์:
ข้อความ: