เมืองไทย ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Executive P.A.

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Executive P.A.

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Executive P.A.

มอบความคุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก ให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้น

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ถือบัตร Easy P.A. Credit

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ทำประกันภัย Executive P.A. ท่านจะได้รับบัตร Easy P.A. Credit เพื่อ ใช้แสดงตนในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ในกรณีประสบอุบัติเหตุต่อโรงพยาบาลที่อยู่ในโครงการ โดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ตามจำนวนวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ท่านเลือก
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สะดวกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ในโครงการ ผู้ เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นๆ ได้โดยสำรองค่าใช้จ่ายและนำใบรับรองแพทย์ พร้อมใบเสร็จตัวจริงมาเบิกได้ที่บริษัทฯ
หมายเหตุ ต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยราชการ (บัตรที่มีรูปติด) ใช้ร่วมกับบัตร Easy P.A. Credit ทุกครั้ง

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัย และผลประโยชน์ที่ได้รับ

  • อัตราเบี้ยประกันภัย : รับเฉพาะกลุ่มชั้นอาชีพ 1,2 และใช้อัตราเบี้ยประกันภัยเดียวกัน
  • อาณาเขตการคุ้มครอง : ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
  • ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี
  • เกณฑ์อายุที่รับประกันภัยได้ : อายุ 16 ปี ถึง 60 ปีบริบูรณ์

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Executive P.A.

* ผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะ และอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง เป็นไปตามอัตราส่วนที่ระบุในกรมธรรม์

หมายเหตุ
– กลุ่มอาชีพที่ไม่รับประกันภัย คือ อาชีพงานสนาม เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ กรรมกร รับจ้างทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง ผู้ควบคุมเครื่องจักร นักมวย นักแข่งรถ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ฯลฯ
– จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุที่แนบท้ายกรมธรรม์ ประกันชีวิตทุกฉบับและกรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคลทุกประเภทต้องไม่เกิน 5 ล้านบาท

ผลประโยชน์ความคุ้มครองที่คุณเลือกได้

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ยินดีมอบความคุ้มครองให้คุณเลือกได้ตามความต้องการจากแผนความคุ้มครอง 2 แผน ที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ ดังนี้

  1. คุ้มครองการเสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ , สูญเสียอวัยวะและอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง
  2. คุ้มครองภัยฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย ตามความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  3. คุ้มครองการเสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ , สูญเสียอวัยวะและอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง จากอุบัติเหตุขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
  4. ค่ารักษาพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

สนใจทำประกัน หรือ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ คุณณัฐญา (ผู้จัดการสำนักงานใหญ่ เมืองไทยประกันชีวิต) ได้ที่

1) โทร 086-378-7974, 085-244-8387 หรือ

2) กรอกรายละเอียดแบบ ฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณา ระบุ ?ชื่ีอ เพศ อายุ และ เบอร์ติดต่อกลับ? แล้วทางทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปภายใน 24 ชม ค่ะ

ชื่อ-นามสกุล:
ชื่อเล่น:
จังหวัด:
โทรศัพท์:
อีเมล์:
ข้อความ: